ល្អបំផុត 10 កាស៊ីណូអនឡាញ ជាមួយ WMS (Williams Interactive)

WMS ឬ WMS Gaming ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១ ដោយឧស្សាហកម្ម WMS ។ គោលបំណងជាមួយ WMS Gaming គឺដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សារហ្គេមនិងវីដេអូឆ្នោតរដ្ឋដោយចេញនូវស្ថានីយឆ្នោតវីដេអូដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ដោយមានការអនុញ្ញាតឱ្យកុលសម្ព័ន្ធឥណ្ឌាដើមកំណើតដើម្បីចាប់ផ្តើមកាស៊ីណូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី ៩០ ។