កាស៊ីណូអនឡាញកំពូលជាមួយ Transfer Money

វិធីស្តង់ដារមួយក្នុងការដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីកាស៊ីណូអនឡាញគឺតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់។ ថ្វីបើមានវិធីដាក់ប្រាក់លឿនជាងមុនក៏ដោយការផ្ទេរប្រាក់គឺជាវិធីមួយដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់ផ្តើមលេងនៅកាស៊ីណូអនឡាញ។

នៅលើទំព័រនេះកាស៊ីណូអនឡាញជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកលេងផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានរាយបញ្ជី។ វាផ្តល់ឱ្យជម្រើសនៃការផ្ទេរប្រាក់ផ្សេងៗគ្នាដែលមាននៅលើវេទិកាផ្សេងៗនិងលក្ខណៈពិសេសបន្ថែមផ្សេងទៀតដែលគាំទ្រដោយកាស៊ីណូអនឡាញ។ គុណសម្បត្តិមួយចំនួននៃជម្រើសផ្ទេរផ្សេងៗក៏ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យផងដែរដើម្បីជួយពួកគេជ្រើសរើសអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេ។